ul. Północna 2
45-805 Opole

+48 664 316 070
biuro@fundacjalse.pl

KSOW

INFORMACJA

LOGO2

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
    „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia informuje, że jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operacje pn. „Promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 01.05.2020 – 31.10.2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 14 131,22 zł

Cel operacji:

Zapoznanie z dobrymi praktykami w wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjału ludzkiego, promocja produktów wysokiej jakości, wytwarzania produktów regionalnych oraz idei skracania łańcucha dostaw poprzez wytwarzanie produktów końcowych z produktów pochodzących
od lokalnych dostawców (rolników, producentów). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wykonanie do końca października 2020 r. 3 filmów (do 7,5 min.), których emisja odbędzie się w Internecie poprzez stronę internetową partnera KSOW.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem zaplanowanych działań będzie promocja na szeroką skalę lokalnych przedsiębiorców oraz wytwarzanych przez nich produktów wysokiej jakości. Efekt zostanie osiągnięty poprzez zaplanowaną emisję wykonanych materiałów filmowych w Internecie. Pokazywanie dobrych praktyk przyczyni
się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Możliwość podpatrzenia dobrych wzorców poszerzy także poziom wiedzy w obszarze małego przetwórstwa lokalnego. Ponadto zaplanowane internetowe kanały emisji filmów dostępne będą w głównej mierze młodemu pokoleniu, co będzie miało wpływ na upowszechnienie wiedzy wśród aktywnych zawodowo i niewykluczonych cyfrowo grup wiekowych.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.pl